skip to Main Content

ÖZGEÇMİŞ

1978 yılında Mersin Silifke’de doğdu. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde lisans, 2004 yılında Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2009 yılında Çağdaş Eğitim Dergisinde ortaöğretime geçişte seçme ölçütleri üzerine bir makalesi yayınlandı. 2010 yılında Mersin Üniversitesinde düzenlenen 2. Ulusal Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongresinde ortaöğretimde yönlendirme sorunu üzerine hazırladığı sözlü bildiriyi sundu. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesinde düzenlenen 4. Uluslararası Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongresinde Likert Tipi Ölçekler üzerine hazırladığı sözlü bildiri kabul edildi. 2014 yılında yürüttüğü Öğrenen Okul Öğrenen Öğretmen projesi kapsamında Ortaöğretimde İşbirlikli Öğrenme Uygulamalarının çıktılarını Niğde Üniversitesinde düzenlenen 24. Eğitim Bilimleri Kongresinde Sözlü Bildiri olarak sundu. 2000 yılından bu yana çeşitli kademe okullarda psikolojik danışman olarak görev yapan eğitimci, aynı zamanda Anne ve Çocuk Eğitimi Vakfı (AÇEV) Baba Destek Eğitim Programı (BADEP) eğitimcisidir. 2014 yılından bu yana Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünde Psikodrama Eğitimlerine devam etmektedir. Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesinde demans hasta yakınları ve bakım personeli ile psikodramatik çalışmalar yürütmekte, bunun yanında Türk PDR Derneği Mersin Şubesinde okul PDR uzmanlarına yönelik psikodramatik atölye çalışmaları yürütmektedir. Eğitimci, psikodrama çalışmalarını travma ve kuşaklararası aktarım, rol kuramı ve nesne ilişkileri kuramı üzerine yoğunlaştırmaktadır.

SOSYOMETRİK BİR OYUN: ROLLERE GİZLENEN DUYGULAR

Moreno’ya göre, roller “ben”den çıkmaz, “ben” rollerden çıkar…
O zaman “ben” rollerde saklıdır…
Duygularımızı tanıyor muyuz? diye sorduğumuz soru eksiktir o halde…
Çünkü duygular geçmiş, şimdi, gelecekte yaşanmış/yaşanılıyor olan/yaşanılmak istenen anlardadır aslında…
Ve o anların öznesinin deneyimlediği yaşantısal duyguların hangi rolün içine saklandığı önemlidir…
Eğitimci oynanan oyunun “ebe” sidir aslında…
Bazen duyguları sayar rolleri arar…
Bazende rolleri sayar duyguları arar…
Ve sobelediği anda oyunun ikinci perdesi başlar…

Back To Top