skip to Main Content
0530 401 02 10 info@ekipedu.com

“Anlamlı bir öğrenim aklın gücünü geliştirir.”
Horatius

Beyin temelli öğrenme; bireyin öğrenmesinin daha etkin ve kalıcı olmasını sağlayan insan beyninin yapısına ve işlevine dayanan öğrenci merkezli bir kuramdır. Beyinde anlam oluşturma, bilgiyi almaktan daha önemlidir. Beynimizin nasıl öğrendiğine dair son yıllarda büyük gelişmeler olmuştur.

Öğrenmenin temelinde sinir sistemi ve beyin yer alır bu sebeple beyin temelli öğrenmenin sırlarını bilip, derslerde beyin temelli öğrenmeyi kullanmak; anlamlı öğrenmeye katkı verecektir. Beyin temelli öğrenme kuramını derslerde kullanmak, öğrenmeyi öğrenmeye ve üstbilişin gerçekleşmesine yardımcı olur.

Beynin farklı alanlarının kullanma oranı arttıkça öğrenme miktarı artar. Öğrencinin konuya ilgisinin çekilmediği, merakın uyandırılmadığı ve konunun zevkli ve eğlenceli hâle getirilmediği “öğrenme süreçlerinin “başarısız olması “hipokamp” denilen beyin bölgesinin uyarılmamasıyla ilgilidir. Bu atölyede beyin temelli öğrenmeye dair içerik, üst biliş ve öğrenmeyi öğrenme uygulamalı olarak verilecektir.

Dorothy Heathcote; yaratıcı dramayı, merkezine öğrenciyi alan ve ona kurgusal dünyadaki gerçeklikleri çeşitli roller üstlenerek yaşatan; bu yaşantılar sonucunda da kendisini, yakın çevresini, doğal ve aktif bir yöntemle tanımasına olanak sağlayan bir yöntem olarak tanımlar.

Eğitimin en temel işlevinin bireyin toplumsallaştırılması, kültür birikiminin kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Yaratıcı drama, yöntem (araç) ve disiplin (amaç) niteliği ile sanat- estetik eğitimi ve aktif bir öğrenme yöntemidir.

Bir disiplin olarak; hayal gücünün, yaratıcılığın, problem çözme yetisinin, sosyal farkındalığın, dil ve iletişim becerilerinin gelişmesi yaratıcı dramanın en temel amaçlarıdır.

Bir yöntem olarak sınıf ortamında farklı derslerde yaratıcı dramanın kullanılması, öğrenci merkezli bir öğrenme ortamı oluşturulmasını, anlatılanın kalıcı ve yaşantısal olmasını, öğrenenlerin farklı ve eleştirisel düşünmesini, duygularını sağlıklı bir şekilde dışa vurmasını, özgür düşüncenin gelişimini ve her türlü ifade olanağının verilmesini ve geliştirilmesini amaçlar. (Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL)

Öğrenciler, sadece bilgi düzeylerinin ölçülmesi ile değil, problemi anlamaları, yorumlamaları, yeni problemler yazabilmeleri, çözüm üretebilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri ile de değerlendirilmelidir. Bu becerilerinin geliştirilmesi için, süreci planlamak önem taşımaktadır. Süreç içerisinde öğrencilerin var olan becerilerini aktivite içerisinde kullanmasına olanak sağlamak temel hedef olarak alınmıştır.

Hikâyeler, bizi güçlü bir şekilde yakalar. Bir başkasının deneyiminin içine çekerek, onun deneyimini tüm renkleriyle ve duygularıyla yaşamamızı sağlar.

Derslerde kullanılan proje temelli ve problem temelli öğrenme süreçlerinde öğrencilerden karşılaştıkları sorunlara farklı çözüm yolları bulmaları ve özgün ürünler tasarlamaları hedeflenmektedir. Öğrencilerin karşılaştıkları problemlere çözüm bulmaları, çok yönlü düşünmeleri, araştırma yapmaları, proje çalışmalarında özgün ürünler ortaya koyabilmeleri için yaratıcı düşünmeleri gerekmektedir.

Yaratıcı düşünen öğrenciler yetiştirmenin yolu yaratıcı düşünen öğretmenlerden geçmektedir. Bu atölyede öğretmenlerin kendi yaratıcılık düzeylerinden yola çıkarak yaratıcı ürünlerin dört boyutu olan akıcılık, esneklik, özgünlük ve detaylandırma boyutlarını fark etmeleri ve bu dört boyuta yönelik yöntem ve teknikleri uygulayarak sınıflarında ders kazanımlarına yönelik yaratıcı bir ürün ortaya koymanın yollarını keşfetmeleri sağlanacaktır.

Çocuk edebiyatının öncelikli sorumluluğu çocukların duygu ve düşünce evrenini genişletmek, onlara dilin ve çizginin olanakları ile yaşam ve insan gerçekliğini yansıtmaktır. (Prof. Dr. Sedat Sever)

Çocuk edebiyatı metinleri, Türkçe öğretiminin vazgeçilmez araçlarındandır. Çocuk, dilinin söz varlığını, özelliklerini, inceliklerini özgün birer bağlam olan bu metinlerde görür ve kullanmayı öğrenir.

Bu modülde, çocuk edebiyatı metinlerinin öğrenci katılımına olanak sağlayan yaratıcı drama yöntem ve teknikleri ile verilmesi etkili bir öğrenme süreci oluşturacaktır.

Çocuk edebiyatı metinleri, Türkçe öğretiminin vazgeçilmez araçlarındandır. Çocuk, dilinin sözvarlığını, özelliklerini, inceliklerini özgün birer bağlam olan bu metinlerde görür ve kullanmayı öğrenir. Çocuğun her yönüyle nitelikli kitaplarla sık sık buluşması, anadilini yetkinleştirmesine yardımcı olur. Ana dilini yetkinleştiren çocuk ise kendisini daha iyi anlatır; çevresindekilerle daha sağlıklı ilişkiler kurar.

Bu açıdan bakıldığında, çocuk edebiyatı metinlerinin öğrenci katılımına olanak sağlayan yaratıcı drama yöntem ve teknikleri ile verilmesi etkili bir öğrenme süreci oluşturacaktır.

Düşünme; verilen bilgileri, kavramları incelemek, karşılaştırmak ve aralarında ilişkiler kurarak başka düşünceler üretme işlemidir. Düşünme becerileri ise keşfetmek ve problemleri çözmek için düşünceleri kullanma yeteneğidir.

Düşünme becerilerinin gelişmesi süreci küçük yaşlarda başlar ve hayat boyu devam eder. Sorgulayan, araştıran, problem çözebilen, kendi kendine öğrenebilen ve öğrendiklerini hayatında kullanabilen bireyler yetiştirmek için okullarda yapılan çalışmaların da süreci desteklemesi önemlidir.

Yaratıcı düşünme becerisi, öğrencilerin kendi düşüncelerinden yola çıkarak yeni ve farklı bilgi ve ürünler üretme, olaylara farklı bakarak buluşlar yapabilmesidir.
Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme atölyesinde hedefimiz öğretmenlerin etkinlikleri bizzat uygulamalarını sağlayarak; aynı etkinliklerin sınıflarda yapılmasına katkı sağlayıp, yaratıcı düşünme becerileri gelişiminin öğrencilere geçişini sağlamaktır.

“Yaratıcı Yazmak, duyduklarımızı, düşündüklerimizi, tasarladıklarımızı, görüp yaşadıklarımızı yazı ile anlatmaktır. Konuşma gibi, başkaları ile iletişim kurmanın, kendimizi anlatmanın bir yoludur.”
Prof. Dr. Sedat Sever

Türkçe öğretiminin temel hedefi; Türkçeyi doğru ve etkili kullanan, kendini ifade edebilen, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci, bilimsel düşünen, anlayan, sorgulayan, eleştiren, haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevre ile uyumlu, okumaktan ve öğrenmekten zevk alan, üreten ve geleceğine yön veren bireyler oluşturmaktır.

Yazma becerilerinin geliştirilmesi hem Türkçe öğretimi hem de bireylerin iş dünyasında iletişim becerilerinin de gelişmesini desteklemektedir.

Yaratıcı drama yöntemi yazma becerilerinin geliştirilmesinde yaparak- yaşayarak öğrenmeye olanak sağlayan, öğrencilerin yazmaya yönelik beceri ve tutumlarını geliştiren etkili bir yöntemdir.

Back To Top